Reorganisatie

Ontslag bij reorganisatie

ontslag-bij-reorganisatie-200248-w360.jpg

Gaat uw werkgever reorganiseren waarbij er werknemers ontslagen moeten worden ?


Schakel dan zo snel mogelijk een gespecialiseerde advocaat in van advocaat-arbeidsrecht zodat u krijgt waar u recht op heeft. Onze advocaten zullen de rechtmatigheid van de ontslagaanzegging beoordelen en geven u inzicht in uw eigen rechtspositie.

In geval van reorganisatie van grotere ondernemingen, wordt er meestal een Sociaal Plan uit onderhandeld tussen de werkgever en de ondernemingsraad en vakbonden. Op basis van dit Sociaal Plan wordt er door de werkgever een concept beëindigingsovereenkomst aan de werknemer voorgelegd waarin onder meer de ontslagvergoeding en outplacement- en of scholingsvergoedingen zijn opgenomen. Indien een werknemer deze beëindigingsovereenkomst niet accepteert, dan zal de werkgever in individuele gevallen naar de Kantonrechter stappen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vorderen. Omdat de concept beëindigingsovereenkomst tot stand is gekomen door overleg tussen de werkgever en de sociale partners van de werknemer, is de kans groot dat de Kantonrechter bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet veel zal afwijken van hetgeen de werkgever in de concept beëindigingsovereenkomst aan de werknemer heeft aangeboden.

Heeft u een dergelijke concept beëindigingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever en wilt u weten of het voorstel redelijk is, of bent u van mening dat er een hogere ontslagvergoeding of aanvullende voorwaarden aan uw werkgever gesteld moeten worden, neemt u dan contact op met advocaat-arbeidsrecht.  Onze advocaten kunnen voor u GRATIS de beëindigingsovereenkomst beoordelen en met uw werkgever in onderhandeling treden voor aanvullende voorwaarden of een hogere ontslagvergoeding. Dit kost u als werknemer niets. Uw werkgever zal de eventuele kosten van uw advocaat vergoeden.

Geen sociaal plan bij ontslag wegens reorganisatie


Indien er bij uw werkgever sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag en er is geen sociaal plan met een concept beëindigingsovereenkomst tot stand gekomen, dan zijn er bepaalde regels waaraan de werkgever zich moet houden om tot ontslag van werknemers over te gaan.

In de eerste plaats dient er sprake te zijn van een bedrijfseconomische noodzaak die ten grondslag ligt aan de reorganisatie van het bedrijf. Te denken valt aan de slechte financiële situatie van het bedrijf, beëindiging van een deel van de bedrijfsactiviteiten, werkvermindering, bedrijfsverhuizing of technologische of organisatorische veranderingen bij uw werkgever. Elke grondslag stelt weer bepaalde eisen aan de ontslagaanvraag door de werkgever. Dit is een redelijk complexe materie waarbij de advocaten van advocaat arbeidsrecht voor u kunnen beoordelen of de ontslagaanvraag van de werkgever aan deze specifieke eisen voldoet.

U dient daarbij te bedenken dat de werkgever bij reorganisatie ook andere mogelijkheden voor de werknemer heeft dan ontslag. Bijvoorbeeld functiewijziging, overplaatsing, outplacement of wijziging in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Ontslag is het laatste middel. Kiest de werkgever hier toch voor, dan kunnen onze advocaten bekijken of de werkgever zich wel aan de regels houdt. De werkgever kan bijvoorbeeld niet zo maar zelf kiezen wie er ontslagen wordt.

Reorganisatie ontslag via het UWV


Uw werkgever moet voor een reorganisatie ontslag een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf moet de bedrijfseconomische reden worden aangetoond. Tevens moet de werkgever aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepalen voor welke werknemers het ontslag is aangevraagd. De werkgever is niet vrij in zijn keuze.

Het afspiegelingsbeginsel is een selectiemethode die verplicht is voorgeschreven voor de werkgever in geval van bedrijfseconomische ontslag. De werkgever bepaalt volgens deze selectiemethode welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen en welke niet. Van het afspiegelingsbeginsel mag een werkgever alleen afwijken in bijzondere situaties, bijvoorbeeld als een werknemer onmisbaar is. Het afspiegelingsbeginsel is de opvolger van het ‘last in first out’ beginsel, dat tot 2006 gold.

Zodra de werkgever de ontslagaanvraag bij het UWV heeft ingediend, dan stuurt het UWV Werkbedrijf een kopie van de ontslagaanvraag aan de werknemer. De werknemer kan hierna binnen twee weken bezwaar maken bij het UWV Werkbedrijf tegen de ontslagaanvraag. Het UWV Werkbedrijf neemt naar aanleiding van het bezwaarschrift een besluit op de ontslagaanvraag. Tegen deze beslissing van het UWV Werkbedrijf staat weer beroep open bij de rechtbank.

Heeft uw werkgever uw ontslag aangevraagd bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen, dan is het in het algemeen niet verstandig om zelf een bezwaarschrift op te stellen. Wij adviseren u om hiervoor een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Onze advocaten kunnen u daarbij behulpzaam zijn. Er kan dan tevens namens u met de werkgever worden onderhandeld over een minnelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever de aanvraag ontslag bij het UWV kan intrekken. Alsdan zullen onze advocaten voor u een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding met uw werkgever uit onderhandelen plus eventuele aanvullende voorwaarden, zoals een scholings- of outplacementvergoeding. En komt het tot een beëindigingsovereenkomst waarin zowel werkgever en werknemer zich kunnen vinden, dan is het recht van de werknemer op een WW-uitkering van het UWV veiliggesteld en zullen de advocaatkosten door de werkgever worden gedragen. In dat geval kost een advocaat arbeidsrecht u niets en is uw advocaat gratis.