RECHT OP WW BIJ ZELF ONTSLAG NEMEN?

RECHT OP EEN WW UITKERING BIJ ZELF ONTSLAG NEMEN ?

Het uitgangspunt is dat uw geen recht op WW heeft wanneer u zelf ontslag neemt.

De werkloosheidswet stelt de voorwaarde voor een WW-uitkering dat u niet ‘verwijtbaar’ mag zijn. Dit betekent dat de reden van werkloosheid niet door u mag komen. Als u zelf ontslag neemt terwijl u een baan heeft, dan is daarmee in beginsel de werkloosheid gegeven. U kunt dus niet zomaar zelf ontslag nemen als u uw recht op WW van het UWV veilig wilt stellen. Dit is alleen anders wanneer u een dringende reden heeft om zelf ontslag te nemen. De werkgever moet u in een zodanige onwerkbare situatie hebben gebracht dat het dienstverband in alle redelijkheid niet kan voortduren. U dient dan te denken aan ‘ongewenste intimiteiten’, ‘pesterijen’ of ‘onuitvoerbare werkopdrachten’.  Doet een dergelijke situatie zich op de werkvloer voor en uw werkgever is niet bereid om daaraan iets te doen, dan mag u zelf ontslag nemen en behoudt u uw recht op een WW-uitkering van het UWV. Neem bij twijfel eerst met ons contact op om te bespreken of er inderdaad sprake is van een ‘dringende reden’ op grond waarvan u ontslag kunt nemen.


Uiteraard kunt u altijd zelf ontslag nemen als u een andere baan heeft gevonden, gaat verhuizen of naar het buitenland wil. U bent dan echter verwijtbaar werkloos en u heeft geen recht op een WW-uitkering. Dit is eveneens het geval als uw nieuwe dienstbetrekking vroegtijdig eindigt; Het UWV zal zes maanden terug kijken en beoordelen of u, toen u zelf ontslag nam bij de vorige werkgever, een reëel vooruitzicht had een dienstverband van tenminste zes maanden bij uw nieuwe werkgever. Is dit niet zo, dan blijft uw ontslagname bij uw eerste werkgever voor uw rekening en risico en heeft het (vroegtijdig) eind van het dienstverband bij uw nieuwe werkgever als gevolg dat u wellicht geen (volledig) recht heeft op een WW-uitkering. U mag niet zomaar een vast baan opzeggen voor nieuw onzeker of tijdelijk werk. U nieuwe baan moet voorzicht bieden op tenminste 26 weken arbeid voor hetzelfde aantal uren. Is dit niet zo, dan heeft dit gevolgen voor uw recht op een WW-uitkering.